Главная » Статьи » Віртуальні виствки » Відзначення пам'ятних і знаменних дат

І мене в сім'ї великій...
Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами.
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росами-сльозами.

 Іван Дзюба Тарас Шевченко. — Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 2005.- 704 с.: ілюстр.
      Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.
      Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.
      Книжка розрахована на широке коло читачів.


 Забужко Оксана Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. — 4-е вид. — К.: Факт, 2007. — 148 с. — (Сер. «Висока полиця»). 
      У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютности постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запрограмував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії «національна» версія християнської есхатології — колективного гріха й колективної покути?
      На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра стала однією з найголосніших подій сучасної української гуманітаристики.
 
   Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка. — Одеса: Маяк, 2008,—312 с.
      В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистич¬ним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з  надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історикореволюційної та соціально-політичної проблематики («Гайдамаки», «Іван Підкова», «Тарасова ніч», «Іржавець», «Кавказ», «Сон» та ін.) — це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.
      На вагому думку Івана Франка, в своїх історичних поемах Шевченко заклав «основи історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних йому українських істориків». Високі епічні зразки збагатили не тільки українську, але й світову літературу, а висловлені в них історичні погляди й свідомість значно вплинули на активізацію історичного мислення і розвиток української історіографії, національної ідентичності українців, піднесення їхніх націо- і державотворчих устремлінь.

 Вічний як народ: сторінки до біографії Т. Г. Шевченка: навч. посібник / автори-упоряд. О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. — Київ: Либідь, 1998. — 272 с.
      Тема України, доля народу, біблійні мотиви — ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.

  Національний музей Тараса Шевченка: [Альбом] / упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. — Київ: Мистецтво, 2002. — 224 с.: іл. — Текстівки англ., рез. англ., нім., рос., фр.
      Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.


 
  Яцюк В. М. Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838-1861 років/ В.М.Яцюк. - Київ: Балтія Друк, 2004. -112 с.: іл. - Бібліогр.: с. 109-110. - Парал. тит. арк., рез., перелік іл. англ.
   Шевченко Т. Г.  Вибрані поезії / Т.Г.Шевченко.— Київ: Дніпро, 198і. 247 с.
      До збірки ввійшли широковідомі поеми та вірші великого українського поета.

 
  Жур П. В. Труди і дні Кобзаря: Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка / П.В.Жук; вст. стаття М. М. Павлюка.— Київ: Дніпро. 2003.— с. 520: порт.- (Бібліотека Шевченківського комітету).
      Літопис життя і творчості Т. Г. Шевченка «Труди і дні Кобзаря» є підсумком багаторічної дослідницько-пошукове роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської премії Петра Жура. Простежуючи день за днем життєвий і творчий шлях поета й художника, П. Жур на документальній основі встановлює точні дати його перебування в Україні та поза її межами, виникнення кожного віршованого чи малярського твору, повістей і листів, записів у щоденнику та ін. Використані автором архівні матеріали, мемуарні згадки, публікації в тодішній пресі створюють широку панораму діяльності Шевченка та сприйняття його творчості сучасниками.


 Шевченко Т.Г.  Повісті Т.Г.Шевченко. — Дніпропетровськ: Січ, 2003. — 690 с.
      Значну частину художньої спадщини Тараса Шевченка складають його прозові твори — повісті, написані російською мовою. "Наймичка", Варнак", "Художник" та інші повісті стали справді всенародним надбанням.


 Останнім шляхом Кобзаря /авт. кол.: Грабович Г., Дзюба І. М., Жулннський М. Г. та ін.; упоряд. Новицький М. Л. — Київ: «Український літопис- 1994  — 280 с .
      Хронологію і дух походу-реквієму, присвяченого  перепохованню Тараса Шевченка, відтворює видання «Останнім шляхом Кобзаря». Наведено роздуми  політичних та релігійних діячів, письменників про вплив Кобзаря на сучасне українське духовне життя.
 Єфремов С. О.  Шевченкознавчі студії / С. О. Єфремов. Передмова. Е. С. Соловей; упорядкув. О. В. Меленчук.- Київ: Україна. 2008.- 368 с., портр.
      До видання ввійшли вперше зібрані разом праці видатного історика української  літератури, громадського діяча Сергія Єфремова про життя і творчтість Кобзаря.
      Для викладачів вузів, учителів, студентів та широко кола читачів. 
 Мельниченко В.  Тарас Шевченко в Москві / В. Ю. Мельниченко. — Київ: Либідь, 2009. — 740 с.: іл. — (Бібліотека Шевченківського комітету).
      У книзі розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії — поетове перебування в Москві у 1844, 1845, 1858 і 1859 роках. Автор змальовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних подробицях, подає портрети «освічених москвичів» — знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й Михайла Щепкіна.
      Видання щедро ілюстроване Шевченковими графічними і живописними творами, архівними фотографіями, багато з яких публікуються вперше.
      Для широкого читацького загалу. Шевченко Т. Кавказ: поема: переклади мовами народів світу / упоряд. Л. Зінчук; вступ, ст. Р.Чілачави.— Київ: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. — 160 с.: портр. — (Вінок Кобзареві мовами народів світу).   Шевченко і світ. Збірник.— Київ: Дніпро, 1989.— 316 с.
       У збірнику йдеться про світову славу Т. Г. Шевченка. Автори простежують, як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретуваг. творчість геніального українського поета в слов'янському світі, Західі, Європі, Латинській Америці та інших регіонах. 
       Видання розраховане на широке коло читачів.
  Сергіенко Г. Я. Шевченко і Київ: історико-біографічний нарис / Г.Я.Сергієнко— Київ: Дніпро, 1987,—326 с.
      У книзі розповідається про перебування Т. Г. Шевченка в Києві, його роботу в Археологічній комісії, участь у таємному Кирило-Мефодіївському товарвстві. Останній приїзд поета до міста влітку 1859 року, про увічнення памяті Кобзаря у дожовтневому і радянському Києві.
      Книга розрахована на літературознавців,студентів, учителів, краєзнавців, широке коло читачів. 
   «Я дуже щиро Вас люблю...»: Шевченко у розповідях сучасників / упоряд., передм., прим. О. В. Ковалевського,- Xарків: Прапор, 2004. - 352 c. 
      Основою збірника стала повість княжни В. М. Рєпніної (1808-1891) про Т. Г. Шевченка, з яким вона познайомилася в своєму родовому маєтку 1843 року в Яготині на Полтавщині. Почуття, яке спалахнуло у неї до поета, розкрило її літературний дар. Повість «Безмовна любов» стала першим твором про Шевченка, а княжна Рєпніна була першою, хто назвав тоді ще тридцятилітнього поета генієм. Рєпніна всіляко допомагала поетові, навіть коли він був на заслані і царські власті заборонили їй листуватися з ним. Крім повісті, в книгу включено лист В. М. Рєпніної до Шарля Ейнара, який за естетичними і стильовими особливостями є самостійним епістолярно-художнім твором, також цілком присвяченим висвітленню постаті Шевченка, особливостей його характеру, світоглядним та художнім перевагам, що формувалися в його інтенсивному творчому житті яготинського періоду. Доповнює збірник цілий масив спогадів сучасників Шевченка про нього, серед яких відомі імена — П. Куліш, М. Костомаров, І. Тургенєв, М. Лєсков, багато інших. Хронологічна послідовність у розташуванні цих матеріалів дає виразну картину життєвого і творчого шляху поета, є безцінною скарбницею живих свідчень про нього, джерелом ґрунтовного вивчення його біографії.
      Книга буде корисною найширшому колу читачів, зокрема шкільництву і студентству.

 Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря: словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій /Меншиков І.І., Підмогильна Н.В. . — Київ: "Дирекція ФВД", 2008. - 211 с.
      У словнику зафіксовано слова, які вказують на ознаки, властивості, якості предметів та явищ, які позначають ці предмети та явища. Таким чином, зібрано компоненти атрибутивних конструкцій, безпосередньо і опосередковано використаних в поезіях Т.Г.Шевченка.
       Видання може зацікавити науковців-філологів, викладачів української мови та літератури, усіх прихильників Шевченкового слова
  Іван Огієнко (Митрополит Іларіон ) Тарас Шевченко / упоряд., авт. передмови і коментарів М. С. Тимошик. — Київ: Наша культура і наука, 2003. — 432 с„ іл.
      "Тарас Шевченко" — одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер — більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.
      Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом і серцем. Вона, без перебільшення, писалася кров'ю серця і призначалась Україні.
      Для старшокласників і студентів, учителів та викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
 
 На Тарасовій горі: Фотоальбом /упоряд. та текст Т. Базилевич і Л. Єфіменко; Фото М. Плаксіна та ін.— 2-е вид,—Київ: Мистецтво, 1986,—96 с.: іл.— Текст укр., рос. та англ. мовами.
      Фотоальбом ознайомить читача з експозицією Державного ордена Дружби народів музею-заповідника Т. Г. Шевченка у Каневі Черкаської області, розповість про пам'ятні місця, визначні пам'ятки міста, пов'язані з ім'ям великого українського поета.


 
 Ковтун Ю. І. Тарасові музи/ Ю.І.Ковтун.— Київ: Україна, 2003.— 207 с. — Бібліогр.: с. 204—205.
       У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його; якою була для нього Україна. В додатку: листи Т.Г.Шевченка і коханих жінок.
     Видання розраховане на широке коло читачів
 Франко І. Шевченкознавчі студії/І.Франко; упоряд. М. Гнатюк. — Львів: Світ. 2005. - 472 с. 
      У книзі вперше в Україні зібрано шевченкознавчі студії Івана Франка, які друкувалися від 80-х років XIX ст. до перших десятиліть XX ст. в українських, польських, німецьких та ін. виданнях. Згруповані в одному виданні шевченкознавчі праці І. Франка відображають еволюцію його поглядів, а також дають змогу глибше осягнути ідейно-тематичні та образно-стильові особливості поезії Т. Шевченка, історичне значення художнього досвіду великого поета в українській і світовій літературі.
       Більшість із цих праць увійшла до 50-томного видання творів І. Франка, проте, подані з купюрами та заідеологізованими коментарями, вони потребують сьогодні нового прочитання.
       Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців.


 Шевченкова дорога в Білорусь: літ.-публіц. збірник / за ред. Лубківського Р.М.  — Львів: Світ, 2004. — 272 с.+ 16 вкл. - (Шевченко і світ)
      Історія взаємин білоруського та українського народів сягає глибини століть. У часи національного відродження (XIX-XX ст.) та в період набуття державної незалежності одним із наймогутніших факторів впливу на розвиток білоруської літератури й культури була творчість Тараса Шевченка. У наш час, коли Україна та Республіка Білорусь кожна по-своєму роблять вибір щодо світових та європейських цінностей, важливим для взаємопізнання та взаємозбагачення народів-сусідів, народів-побратимів був Рік Тараса Шевченка в Республіці Білорусь.
      Літературно-публіцистичний збірник присвячено відзначенню Року Т.Г. Шевченка в Республіці Білорусь. Вміщено офіційні матеріали а також твори провідних білоруських поетів про Великого Кобзаря, переклади білоруською мовою "Заповіту", літературознавчі статті про зв'язки Т.Г. Шевченка з Білоруссю.
      Книга проілюстрована малюнками Т.Г. Шевченка віденського періоду, фотокопіями автографів класиків білоруської літератури, репродукціями їхніх публікацій про Кобзаря, фоторепортажами про заходи, проведені в рамках Року Тараса Шевченка в Білорусі.

 В семье вольной, новой: Шевченковский сб. / редкол. П. Билецкий и др.—Киев: Рад.пысьмэнник, 1984,— Вып. 5/Составитель Н. Я. Дзюбенко,— 1989.— 391 с. ил.
     В пятом выпуске Шевченковского сборника представленны материалы о праздновании 174-й годовщины со дня рождения Т.Г. Шевченко, о триумфальном шествии Всесоюзного Шевченковского праздника «В семье вольной, новой». В сборнике продолжается публикация статей, очерков, научных исследований, художественных произведений известных писателей, публицистов, ученых, деятелей науки и культуры о жизненном и творческом пути Т.Г.Шевченко.
 
 Федченко П. М.  Тарас Григорович Шевченко П.М.Федченко.— Київ: Наук. думка, 1989.— 304 с.— (Наук.-попул. літ.)
      Використовуючи новітні досягнення радянських шевченкознавців, широко залучаючи спогади і листи сучасників, різноманітні офіційні матеріали і документи, автор веде широку розповідь про життєву долю, творчу й громадську діяльність поета, прозаїка, художника.
      Для широкого кола читачів.


 
  Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка / вид. підгот., іл. упоряд. та прокомент. Ю. Іванченко; передм. В. Шевчука.— Київ: Мистецтво, 1994.— 352 с.: іл.
      Це — перевидання книги, що побачила світ 1955 р. та Бібліотеки Українознавства в Парижі — Нью-Йорку — Мюнхені. П. І. Зайцев (1886-1965) — один з найвидатніших шевченкознавців сучасності,— на противагу радянським літературознавцям, що замовчували і фальшували факти біографії поета, підносить значення Шевченка як національного пророка, під впливом ідей якого розвивалася і досі ведеться боротьба за цілковиту незалежність України. Видання доповнене значною кількістю кольорових та чорно-білих ілюстрацій — архівних матеріалів, фото, репродукцій художніх творів як самого Шевченка, так і його сучасників.
 
 Шевченкова Криниця: збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка/ вступ, слово Л. І. Андрієвського; упорядн. В.Дорошенко, Т.В.Майданович. — Київ: Криниця, 2003.— 288 с.: портр. - (Скарби Тарасової Гори)
      «Шевченкова Криниця» — це збірник найвідоміших, особливо яскравих і змістовних висловів (афоризмів) і ширших уривків із поетичних творів Тараса Шевченка та його прозової спадщини: повістей, драматичних творів, листів, щоденника тощо.
      Ця книга має велике теоретичне і практичне значення для всіх шанувальників української літератури, які зможуть більш ефективно використати творчі надбання Т. Г. Шевченка в навчанні та в повсякденній діяльності. Шевченко Тарас Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Т.Шевченко; упоряд., авт. прим. С. Гальченко; вступ, ст. І. Дзюби. — Київ: Мистецтво, 2007. — с.: іл. — Укр., англ. 
      Поетична і малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури. Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене лауреатом премії імені Івана Франка Вірою Річ із Великої Британії) доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка — поета і художника.
  Шевченко Тарас   Усі твори в одному томі / Т.Шевченкол. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — С. 812.- (Поет, поличка «Перуна»)
      Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім'я. 
 Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. — Київ: Наук, думка, 2001 
       Т. 1 : Поезія 1837—1847 / Перед, слово І. М. Дзюби, М. Г. Жулинського. — 784 с.: портр. 
Категория: Відзначення пам'ятних і знаменних дат | Добавил: VCRB (01-03-2012)
Просмотров: 2164
Всего комментариев: 0
avatar